• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

rok 2023

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
389/2023 13.02.2023

w sprawie powołania członków Rady Konsultacyjnej ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

pobierz pobierz pobierz
390/2023 21.02.2023

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Tarnogórskiego pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ul. Pyskowicka 54 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0BH3/20-004.

pobierz pobierz
391/2023 21.02.2023

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Bieruń pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-015B/19-009.

pobierz pobierz
392/2023 21.02.2023

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Miasta Tychy pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w Tychach - obszar 1 i 3”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-0117/20-004.

pobierz pobierz
393/2023 21.02.2023

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Krupski Młyn pn. „Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn”, o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-01G0/20-004.

pobierz pobierz
394/2023 21.03.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2022 rok.

pobierz pobierz
395/2023 21.03.2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego IP ZIT RPO WSL z realizacji zadań ZIT za 2022 rok.

pobierz pobierz
396/2023 21.03.2023

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej sprawozdania finansowego Związku za 2022 rok.

pobierz pobierz
397/2023 21.03.2023

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Katowice pn. „Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-0839/17-007.

pobierz pobierz
398/2023 21.03.2023

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Tarnowskie Góry pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”, o numerzeWND-RPSL.04.05.01-24-0155/19-002.

pobierz pobierz
399/2023 30.03.2023

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. pn. „Poprawa jakości środowiska naturalnego oraz zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego poprzez zakup autobusów hybrydowych dla PKM Katowice
Sp. z o. o.”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-01H8/20-006.

pobierz pobierz
400/2023 30.03.2023

w sprawie aktualizacji listy przedsięwzięć w ramach projektu POIŚ_TRA – komplementarnego do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz
401/2023 30.03.2023

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

pobierz pobierz pobierz
402/2023 30.03.2023

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej zaopiniowania listy projektów zintegrowanych planowanych do realizacji w ramach instrumentu ZIT realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

pobierz pobierz pobierz
403/2023 07.04.2023

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana pn. „Termomodernizacja budynku Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0BAH/20-005.

pobierz pobierz
404/2023 18.04.2023

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Pszczyńskiego pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-012A/17-013.

pobierz pobierz
405/2023 18.04.2023

w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych działań FE SL 2021-2027.

pobierz pobierz pobierz
406/2023 18.04.2023

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego i Zarządem Województwa Śląskiego w sprawie przygotowania i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

pobierz pobierz
407/2023 18.04.2023

w sprawie zmiany uchwały nr 401/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

pobierz pobierz
408/2023 18.04.2023

w sprawie zmiany uchwały nr 402/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej zaopiniowania listy projektów zintegrowanych planowanych do realizacji w ramach instrumentu ZIT realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

pobierz pobierz
409/2023 18.04.2023

w sprawie przyjęcia listy projektów zintegrowanych planowanych do realizacji w ramach instrumentu ZIT realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

pobierz pobierz pobierz
410/2023 23.05.2023

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Dąbrowy Górniczej pn. „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-01GA/20-005.

pobierz pobierz
411/2023 23.05.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2023 rok.

pobierz pobierz
412/2023 23.05.2023

w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Związku do złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisywania umów, aneksów, wniosków o płatność, sprawozdań dotyczących projektu w ramach działania 9.2 Rozwój ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

pobierz pobierz
413/2023 23.05.2023

w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Związku do złożenia wniosków o dofinansowanie, podpisywania umów, aneksów, wniosków o płatność, sprawozdań dotyczących projektów w ramach działania 5.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

pobierz pobierz
414/2023 23.05.2023

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto.

pobierz pobierz pobierz
415/2023 23.05.2023

w sprawie zmiany uchwały nr 7/2014 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Biura Związku Subregionu Centralnego.

pobierz pobierz
416/2023 23.05.2023

w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Związku do założenia profilu i aktualizacji jego danych oraz zarządzania dostępem pozostałych użytkowników profilu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w Lokalnym Systemie Informatycznym 2021 (LSI 2021) oraz innych systemach teleinformatycznych.

pobierz pobierz
417/2023 23.05.2023

w sprawie zmiany uchwały nr 389/2023 w sprawie powołania członków Rady Konsultacyjnej ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

pobierz pobierz
- 23.05.2023

Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie celów certyfikacji środków finansowych w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

pobierz pobierz
- 23.05.2023

Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie uzupełnienia środków UE o środki pochodzące z budżetu państwa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

pobierz pobierz
418/2023 06.06.2023

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Pszczyńskiego pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-012A/17-013.

pobierz pobierz
419/2023 04.07.2023

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Tarnogórskiego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0BGA/20-006.

pobierz pobierz
420/2023 04.07.2023

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Rudziniec pn. „Budowa centrum przesiadkowego typu Park&Ride oraz Bike&Ride przy dworcu PKP w Rudzińcu”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-015D/19-003.

pobierz pobierz
421/2023 04.07.2023

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Kochanowice pn. „Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema – Gorzelnia”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-00EF/18-006.

pobierz pobierz
422/2023 04.07.2023

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Działanie 10.14 Infrastruktura kształcenia zawodowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

pobierz pobierz pobierz
423/2023 05.09.2023

w sprawie zmiany uchwały nr 409/2023 w sprawie przyjęcia listy projektów zintegrowanych planowanych do realizacji w ramach instrumentu ZIT realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

pobierz pobierz
- 05.09.2023

Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie zwiększenia alokacji ZIT Subregionu Centralnego w ramach działania 9.1 Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

pobierz pobierz
424/2023 10.10.2023

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Fundacji Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare pn. „Utworzenie Akademii Nauk Empirycznych AVATAR na terenie Zamku w dzielnicy Tarnowskich Gór - Tarnowicach Starych poprzez remont i renowację obiektu dziedzictwa narodowego jakim jest budynek Oranżerii celem przywrócenia świetności obiektu oraz nadanie funkcji społeczno-kulturalnych.”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-00F3/18-011.

pobierz pobierz
425/2023 10.10.2023

w sprawie określenia trybu i zasad udzielania rekomendacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach naborów ZIT programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

pobierz pobierz
426/2023 10.10.2023

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej określenia wysokości składki członkowskiej na 2024 rok.

pobierz pobierz
427/2023 10.10.2023

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej uchwalenia planu finansowego Związku na 2024 rok.

pobierz pobierz
428/2023 10.10.2023

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej zmiany Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz
429/2023 10.10.2023

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Zabrze pn. „Centrum Przesiadkowe w Zabrzu”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-020B/20-007.

pobierz pobierz
430/2023 10.10.2023

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Rudziniec pn. „Budowa centrum przesiadkowego typu Park&Ride oraz Bike&Ride przy dworcu PKP w Rudzińcu”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-015D/19-004.

pobierz pobierz
431/2023 07.11.2023

w sprawie zmiany uchwały nr 411/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2023 rok.

pobierz pobierz
432/2023 07.11.2023

w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 422/2023 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Działanie 10.14 Infrastruktura kształcenia zawodowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

pobierz pobierz
433/2023 19.12.2023

w sprawie zmiany uchwały nr 405/2023 w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych działań FE SL 2021-2027.

pobierz pobierz
434/2023 19.12.2023

w sprawie zmiany uchwały nr 409/2023 w sprawie przyjęcia listy projektów zintegrowanych planowanych do realizacji w ramach instrumentu ZIT realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

pobierz pobierz
435/2023 19.12.2023

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej przyjęcia dokumentu „Dobra Mobilność 30/50 - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.

pobierz pobierz
Dofinansowane przez UE