Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku. Składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

 

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu pod względem celowości gospodarowania, jak również zgodności podejmowanych działań z postanowieniami prawa i Statutu, przedkłada Walnemu Zebraniu Członków wnioski w przedmiocie absolutorium dla Zarządu oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Walne Zebranie Członków.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.