• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

rok 2021

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
246/2021 19.01.2021

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-379/20, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 3 PSZOK)

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
247/2021 19.01.2021

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-374/20, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1)

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
248/2021 19.01.2021

w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-374/20, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
249/2021 19.01.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Kochanowice pn. „Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema – Gorzelnia”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-00EF/18-002

pobierz pobierz
250/2021 19.01.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Aeroklubu Gliwickiego pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów poprzemysłowych w ramach rewitalizacji dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej wraz z zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury technicznej w Gliwicach Lotnisko”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-00FD/18-003

pobierz pobierz
251/2021 16.02.2021

w sprawie zatwierdzenia list ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-384/20, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 2 azbest)

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
252/2021 16.02.2021

w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-384/20, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 2 azbest) oraz zatwierdzenia list ocenionych projektów

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
253/2021 16.02.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Siewierz pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz - tzw. "Piwoni"”, o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-06ED/17-004

pobierz pobierz
254//2021 16.02.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu firmy PROMAX Spółka z o. o. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w mieście Łazy – etap II”, o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-06GB/17-005

pobierz pobierz
255/2021 16.02.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Zabrze pn. „Kreować rzeczywistość - dostosowanie i wyposażenie zespołu pracowni techniki reklamy w Technikum nr 6 w Zabrzu”, o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-02E9/19-002

pobierz pobierz
256/2021 16.02.2021

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-082/20, dotyczącym działań z zakresu poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – konkurs (poddziałanie 7.1.3)

pobierz pobierz pobierz
257/2021 16.02.2021

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-081/20, dotyczącym podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych – konkurs (poddziałanie 11.4.3)

pobierz pobierz
258/2021 16.02.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM SezaM pn. „Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Jana Śliwki 12 w Gliwicach na cele Centrum Usług Społecznościowych Stowarzyszenia SezaM”, o numerze WND-RPSL.10.02.01-24-0115/18-005

pobierz pobierz
259/2021 16.02.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Miedźna pn. „Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-0200/20-003

pobierz pobierz
260/2021 16.02.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Sosnowiec pn. „Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-03GC/16-008

pobierz pobierz
- 16.02.2021

Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie wyboru do dofinansowania projektów znajdujących się na listach rezerwowych w naborze nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19

pobierz pobierz
- 16.02.2021

Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie wyboru do dofinansowania projektów znajdujących się na listach rezerwowych w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-358/19

pobierz pobierz
- 16.02.2021

Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie podziału alokacji w regionalnych programach operacyjnych w ramach projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce

pobierz pobierz
261/2021 04.03.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Łazy pn. „Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łazach”, o numerze WND-RPSL.05.02.01-24-0362/19-003

pobierz pobierz
262/2021 04.03.2021

w sprawie powołania grupy roboczej ds. opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027

pobierz pobierz
263/2021 04.03.2021

w sprawie udzielenia zgody na przystąpienie do przygotowania dokumentów aplikacyjnych do partnerskiego projektu zintegrowanego pt. „„Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” w ramach Programu LIFE oraz objęcia w projekcie funkcji Partnera

pobierz pobierz
264/2021 04.03.2021

w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Związku do dokonywania czynności związanych z przygotowaniem i złożeniem dokumentów aplikacyjnych do partnerskiego projektu zintegrowanego pt. „„Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” w ramach Programu LIFE

pobierz pobierz
265/2021 23.03.2021

w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-333/19, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 2 azbest) - po procedurze odwoławczej

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
266/2021 23.03.2021

w sprawie zmiany uchwały nr 256/2021 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-082/20, dotyczącym działań z zakresu poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – konkurs (poddziałanie 7.1.3)

pobierz pobierz
267/2021 23.03.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Orzesze pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”, o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-06F2/17-007

pobierz pobierz
268/2021 23.03.2021

w sprawie aktualizacji listy przedsięwzięć w ramach projektu POIŚ_TRA – komplementarnego do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – w związku z podziałem środków UE z tzw. rezerwy wykonania w ramach VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

pobierz pobierz
269/2021 23.03.2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego IP ZIT RPO WSL z realizacji zadań ZIT za 2020 r.

pobierz pobierz
270/2021 23.03.2021

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej sprawozdania finansowego Związku za 2020 rok

pobierz pobierz
- 23.03.2021

Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie konsultacji społecznych i założeń Krajowego Planu Odbudowy

pobierz pobierz
271/2021 20.04.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Miasta Tychy pn. „Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej w Tychach”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0021/19-002

pobierz pobierz
272/2021 20.04.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Miasta Tychy pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-001F/19-004

pobierz pobierz
273/2021 20.04.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Miasta Tychy pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-001H/19-003

pobierz pobierz
274/2021 20.04.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Ogrodzieniec pn. „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu”, o numerze WND-RPSL.10.02.01-24-013E/18-004

pobierz pobierz
275/2021 20.04.2021

w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2021 rok

pobierz pobierz
276/2021 18.05.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Miasta Tychy pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w Tychach - obszar 1 i 3”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-0117/20-002

pobierz pobierz
277/2021 18.05.2021

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej zmiany Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

pobierz pobierz
278/2021 15.06.2021

w sprawie zatwierdzenia list ocenionych projektów w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-370/20, dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1)

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
279/2021 15.06.2021

w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-370/20, dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
280/2021 15.06.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Piekary Śląskie pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-09E2/16-009

pobierz pobierz
281/2021 15.06.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Kobiór pn. „Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym”, o numerze WND-RPSL.10.02.01-24-01H9/18-007

pobierz pobierz
282/2021 15.06.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Pyskowice pn. „Stacja kultury - Adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach celem aktywizacji gospodarczej, kulturalnej i społecznej”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-00D5/18-003

pobierz pobierz
- 15.06.2021

Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie niewykorzystanej alokacji środków w ramach Poddziałania 4.3.1 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej -ZIT

pobierz pobierz
- 15.06.2021

Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie gospodarowania terenami pokopalnianymi będącymi w dyspozycji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

pobierz pobierz
283/2021 18.06.2021

w sprawie uzgodnienia listy projektów kluczowych/strategicznych w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 (TPST)

pobierz pobierz
284/2021 10.08.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Piekary Śląskie pn. „Termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-001E/19-005

pobierz pobierz
285/2021 10.08.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Piekary Śląskie pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 1 w Piekarach Śląskich”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-067A/18-005

pobierz pobierz
286/2021 10.08.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Piekary Śląskie pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 12 w Piekarach Śląskich”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0662/18-005

pobierz pobierz
287/2021 10.08.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Ogrodzieniec pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec”, o numerze WND-RPSL.05.02.01-24-07GC/17-004

pobierz pobierz
288/2021 10.08.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Ruda Śląska pn. „Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej”, o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-02F2/19-004

pobierz pobierz
289/2021 24.08.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chorzowie o zespół pracowni kształcenia praktycznego”, o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-0BEG/20-005

pobierz pobierz
290/2021 24.08.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Piekary Śląskie pn. „Doposażenie pracowni do zajęć praktycznych z przedmiotów zawodowych w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich”, o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-02E3/19-007

pobierz pobierz
291/2021 24.08.2021

w sprawie list projektów Związku Subregionu Centralnego planowanych do zgłoszenia do dofinansowania w ramach wolnych środków Osi VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020)

pobierz pobierz
292/2021 24.08.2021

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-383/20, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 1 instalacje)

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
293/2021 21.09.2021

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-370/20, dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1) - po procedurze odwoławczej

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
294/2021 21.09.2021

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej określenia wysokości składki członkowskiej na 2022 rok

pobierz pobierz
295/2021 21.09.2021

w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.05.04.01-IZ.01-24-021/15, dotyczącym projektów z zakresu ochrony różnorodności biologicznej (poddziałanie 5.4.1) oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
296/2021 21.09.2021

w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.05.04.01-IZ.01-24-073/16, dotyczącym projektów z zakresu ochrony różnorodności biologicznej (poddziałanie 5.4.1) oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
- 21.09.2021

Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie przywrócenia działania dotyczącego infrastruktury kształcenia zawodowego w Programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

pobierz pobierz
- 01.10.2021

Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie włączenia dodatkowych działań planowanych w ramach projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 do instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

pobierz pobierz
297/2021 02.11.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Bieruń pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II”, o numerze

WND-RPSL.04.05.01-24-015B/19-003

pobierz pobierz
298/2021 02.11.2021

w sprawie udzielenia zgody na przystąpienie do przygotowania dokumentów aplikacyjnych do partnerskiego projektu zintegrowanego pt. „ECOWASTE BIOSILESIA” w ramach programu LIFE oraz objęcia w projekcie funkcji Partnera

pobierz pobierz
299/2021 02.11.2021

w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Związku do dokonywania czynności związanych z przygotowaniem i złożeniem dokumentów aplikacyjnych do partnerskiego projektu zintegrowanego pt. „ECOWASTE BIOSILESIA” w ramach programu LIFE

pobierz pobierz
300/2021 02.11.2021

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej uchwalenia planu finansowego Związku na 2022 rok

pobierz pobierz
301/2021 30.11.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Gliwice pn. „Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice”, o numerze WND-RPSL.04.01.01-24-005G/19-005

pobierz pobierz
302/2021 30.11.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Sośnicowice pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - etap II - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków w Trachach”, o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-01FF/20-003

pobierz pobierz
303/2021 30.11.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Ogrodzieniec pn. „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu”, o numerze WND-RPSL.10.02.01-24-013E/18-006

pobierz pobierz
304/2021 30.11.2021

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej stanowiska w sprawie podziału środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na regiony najbardziej wymagające wsparcia, wskazane przez Komisję Europejską

pobierz pobierz
305/2021 21.12.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Siemianowice Śląskie pn. „Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej miasta Siemianowice Śląskie SORSAL IV”, o numerze WND-RPSL.10.02.01-24-03DB/20-002.

pobierz pobierz
306/2021 21.12.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu BFC Nieruchomości Johann Bros pn. „Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach

– Szopienicach na centrum aktywności lokalnej”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-0311/17-008.

pobierz pobierz
307/2021 21.12.2021

w sprawie zmiany uchwały nr 7/2014 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Biura Związku Subregionu Centralnego

pobierz pobierz
308/2021 21.12.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Ciasna pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna - Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej - ZIT”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0BH4/20-004.

pobierz pobierz
309/2021 21.12.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Pszczyńskiego pn. „Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej, etap II”, o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-0BF4/20-002.

pobierz pobierz
310/2021 21.12.2021 w sprawie zmiany uchwały nr 19/2019 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia na stanowisko Dyrektora Biura Związku. uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
- 30.11.2021

Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie wysokości środków przeznaczonych na finansowanie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach projektu programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz pełnienia przez Związek Subregionu Centralnego roli Instytucji Pośredniczącej

pobierz pobierz
Dofinansowane przez UE