Monitorowanie ZIT i sprawozdawczość

 

Zgodnie z zapisami Porozumienia nr 12/RR/2015 w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2015r. (wraz z późn. zm.) na Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego spoczywa obowiązek realizacji wybranych wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla działań/poddziałań ZIT RPO WSL 2014-2020 określonych w załączniku nr 3 do powyższego Porozumienia, jak i przedstawienia planu wykonania celów rocznych, pośrednich i końcowych w odniesieniu do wartości wskaźników postępu rzeczowego i finansowego, w szczególności z uwzględnieniem wskaźników do oceny ram wykonania, na zasadach i w terminie ustalonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości w tym temacie należy kontaktować się z p. Klaudią Ruda - pracownikiem Biura Związku Subregionu Centralnego

(tel. 32 461 22 52, e-mail: klaudia.ruda@subregioncentralny.pl).

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej