• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Informacje ogólne

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to narzędzie, które po raz pierwszy pojawiło się w przedstawionych przez Komisję Europejską aktach prawnych na nową perspektywę finansową 2014-2020. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego (JST) miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych.


Szczegółowe Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce zostały zatwierdzone w lipcu 2013 r. przez ówczesną Minister Rozwoju Regionalnego, Elżbietę Bieńkowską.


Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce ma na celu:

 

 • promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych,
 • zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie,
 • zwiększanie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności.

Na podstawie przeprowadzonych diagnoz i zidentyfikowanych problemów zakłada się, iż w perspektywie roku 2020 instrument ZIT w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego zorientowany zostanie na zaspokojenie występujących deficytów, czyli wprowadzenie na tym obszarze intensywnych procesów redevelopmentu i reurbanizacji.

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Centralnego zapewniają osiąganie spójności wewnętrznej jego terytorium i niwelowanie problemów stojących na przeszkodzie pełnemu aktywowaniu potencjałów inteligentnego oraz metropolitalnego rozwoju.

 

Strategia ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego jest narzędziem, które w jasny i precyzyjny sposób przedstawia zdiagnozowane problemy gospodarcze, środowiskowe, klimatyczne, demograficzne i społeczne, które mają wpływ na obszar, który Strategia obejmuje swoim działaniem, oraz sposoby ich rozwiązania na gruncie operacyjno-wdrożeniowym m.in. w postaci propozycji projektów do realizacji.

 

Strategia ZIT stanowi podstawę do uczestniczenia Związku Subregionu Centralnego w zarządzaniu Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w uzgodnionym zakresie. Proces ten został szczegółowo przedstawiony w Porozumieniu nr 12/RR/2015 ws. powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zawartym dnia 17 marca 2015 roku pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego (Instytucją Zarządzającą RPO WSL) a Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (Instytucją Pośredniczącą ZIT).

 

Zapisy Strategii ZIT odwołują się bezpośrednio do następujących programów operacyjnych:

 

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z 18 grudnia 2014
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 z 16 grudnia 2014

 

Przy pomocy instrumentu ZIT, w oparciu o Strategię, podejmowane będą działania mające na celu:

 • zwiększenie potencjału inwestycyjnego na terenach brownfield,
 • zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE,
 • poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,
 • wzrost atrakcyjności transportu publicznego,
 • zwiększenie ilości unieszkodliwionych odpadów,
 • rozbudowę systemu oczyszczania ścieków,
 • ochronę zasobów naturalnych,
 • poprawę dostępu do usług społecznych oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza na obszarach rewitalizowanych,
 • zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego oraz kształcenia zawodowego.

Poniżej możecie zapoznać się Państwo z najnowszą, IX wersją Strategii ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, która została przyjęta uchwałą Walnego Zebrania Członków Subregionu Centralnego nr 24/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dokument posiada pozytywną opinię w zakresie zgodności z Umową Partnerstwa wydaną przez IZ RPO WSL 2014-2020 oraz Ministerstwa Rozwoju.

 

Wobec powyższego od dnia 27 stycznia 2017 r. obowiązuje IX wersja Strategii ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. 

 

Belka z logotypami: Fundusze Europejskie, Flaga Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Dofinansowane przez UE

Rozwój ZIT

Zobacz więcej

Szkolenia kadr jednostek samorządowych

Zobacz więcej

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Deklaracja dostępności

Zobacz więcej