Nabór kandydatów na członków Rady Konsultacyjnej ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur na członków Rady Konsultacyjnej ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

 

1. Cel przeprowadzenia naboru

Nabór ma na celu wyłonienie członków Rady Konsultacyjnej. Dla zapewnienia szerokiej partycypacji w procesie przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-20027, z perspektywą do 2030 r., niniejszy nabór ma charakter otwarty.

 

2. Członkowie Rady

Nabór skierowany jest do osób będących przedstawicielami:

 • instytucji samorządowych;

 • szkół i uczelni wyższych;

 • organizacji pracodawców, przedsiębiorców, w tym zrzeszeń przedsiębiorców;

 • organizacji pozarządowych;

 • rad pożytku publicznego;

 • innych organizacji;

właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej Strategią Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

 

3. Zasięg geograficzny związku subregionu Centralnego

Zasięg geograficzny subregionu centralnego województwa śląskiego obejmuje:

 • Gminę Boronów, Miasto Bytom, Gminę Ciasna, Gminę Herby, Miasto Kalety, Gminę Kochanowice, Gminę Koszęcin, Gminę Krupski Młyn, Miasto Lubliniec, Gminę Miasteczko Śląskie, Gminę Ożarowice, Gminę Pawonków, Miasto Piekary Śląskie, Miasto Radzionków, Gminę Świerklaniec, Miasto Tarnowskie Góry, Gminę Tworóg, Gminę Woźniki, Gminę Zbrosławice, Powiat Lubliniecki, Powiat Tarnogórski - stanowiące łącznie podregion bytomski;

 • Gminę Gierałtowice, Miasto Gliwice, Miasto Knurów, Gminę Pilchowice, Miasto Pyskowice, Gminę Rudziniec, Miasto i Gminę Sośnicowice, Miasto i Gminę Toszek, Gminę Wielowieś, Miasto Zabrze, Powiat Gliwicki - stanowiące łącznie podregion gliwicki;

 • Miasto Chorzów, Miasto Katowice, Miasto Mysłowice, Miasto Ruda Śląska, Miasto Siemianowice Śląskie, Miasto Świętochłowice - stanowiące łącznie podregion katowicki;

 • Miasto Będzin, Gminę Bobrowniki, Miasto Czeladź, Miasto Dąbrowa Górnicza, Gminę Irządze, Miasto Jaworzno, Gminę Kroczyce, Gminę Łazy, Gminę Mierzęcice, Miasto i Gminę Ogrodzieniec, Miasto i Gminę Pilica, Miasto Poręba, Gminę Psary, Gminę Siewierz, Miasto Sławków, Miasto Sosnowiec, Miasto i Gminę Szczekociny, Gminę Włodowice, Miasto Wojkowice, Miasto Zawiercie, Gminę Żarnowiec, Powiat Będziński, Powiat Zawierciański - stanowiące łącznie podregion sosnowiecki;

 • Miasto Bieruń, Gminę Bojszowy, Gminę Chełm Śląski, Gminę Goczałkowice Zdrój, Miasto Imielin, Gminę Kobiór, Gminę Lędziny, Gminę Miejska Łaziska Górne, Miasto Mikołów, Gminę Miedźna, Gminę Ornontowice, Miasto Orzesze, Gminę Pawłowice, Gminę Pszczyna, Gminę Suszec, Miasto Tychy, Gmina Wyry, Powiat Bieruńsko-Lędziński, Powiat Mikołowski, Powiat Pszczyński - stanowiące łącznie podregion tyski.


4. Obszar tematyczny działań podmiotów

Kandydaci powinni reprezentować organizacje prowadzące działalność w ramach lub na rzecz co najmniej jednej z poniższych dziedzin, tożsamych z potencjalnym zakresem interwencji wskazanej dla Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r., tj.:

 • SUBREGION CENTRALNY PRZYJAZNY ŚRODOWISKU, w tym m.in.:

  • podnoszenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych;

  • rozwój energetyki rozproszonej w oparciu o odnawialne źródła energii, w tym rozwój klastrów energii i społeczności energetycznych, a także infrastruktury wytwarzania i magazynowania energii;

  • działania z zakresu edukacji ekologicznej;

  • rozwój sieci ciepłowniczych;

  • rozwój błękitno-zielonej infrastruktury;

  • tworzenie i rozwój miejsc ochrony bioróżnorodności;

  • racjonalne gospodarowanie wodą, w tym zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwdziałanie skutkom suszy;

  • poprawa jakości i dostępności do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej;

  • efektywna gospodarka odpadami i przechodzenie na gospodarkę obiegu zamkniętego;

  • likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych oraz usuwanie odpadów azbestowych;

  • rekultywacja, remediacja, regeneracja i renaturyzacja terenów pokopalnianych i poprzemysłowych na cele środowiskowe, gospodarcze i społeczne.

 • MOBILNY SUBREGION CENTRALNY, w tym m.in.:

  • wzmocnienie roli i znaczenia komunikacji publicznej przy jednoczesnym ograniczaniu indywidualnego ruchu samochodowego w centrach miast;

  • inwestycje w nisko- oraz zeroemisyjny tabor publicznego transportu zbiorowego wraz z niezbędną infrastrukturą do jego obsługi i tankowania/zasilania, w tym inwestycje w infrastrukturę i tabor szynowy;

  • inwestycje w dostępną infrastrukturę węzłów przesiadkowych wraz z drobną infrastrukturą towarzyszącą oraz zapewniającą skomunikowanie (ciągi pieszo-rowerowe, drogi rowerowe);

  • stosowanie usprawnień dla usług publicznego transportu miejskiego oraz stosowanie systemów IT (systemy dynamicznej informacji pasażerskiej);

  • tworzenie zintegrowanej, dostępnej i bezpiecznej infrastruktury rowerowej.

 • SUBREGION CENTRALNY SPRZYJAJĄCY ROZWOJOWI SPOŁECZNEMU I GOSPODARCZEMU, w tym m.in.:

  • zmiana profilu kształcenia w szkołach branżowych kształcących w zawodach górniczych i związanych z przemysłem tradycyjnym;

  • inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego;

  • podnoszenie kompetencji i zdobywanie nowych kwalifikacji zarówno przez uczniów jak i nauczycieli szkół branżowych;

  • podnoszenie jakości kształcenia ogólnego;

  • przekwalifikowanie i poszerzanie kwalifikacji przez osoby odchodzące z górnictwa i branż okołogórniczych;

  • tworzenie warunków do zakładania własnej działalności gospodarczej i tworzenia przedsiębiorstw sektora MŚP;

  • podnoszenie jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych;

  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji społecznej;

  • dostosowywanie przestrzeni publicznej osób ze specjalnymi potrzebami;

  • wzmacnianie roli kształcenia ustawicznego;

  • kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich;

  • rozwój infrastruktury i wspieranie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3;

  • rozwój infrastruktury i wpieranie miejsc edukacji przedszkolnej;

  • zapewnienie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury spędzania czasu wolnego;

  • aktywizacja potencjału społecznego i integracja lokalnych społeczności;

  • identyfikowanie, tworzenie, wzmacnianie i promowanie lokalnych marek turystycznych;

  • tworzenie nowych szlaków dziedzictwa kulturowego oraz rozwój już istniejących;

  • rozwój zintegrowanej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej infrastruktury pieszej i rowerowej;

  • sieciowanie infrastruktury turystycznej.

 • SUBREGION CENTRALNY SPRAWNIE ZARZĄDZANY, w tym m.in.:

  • rozwój narzędzi planowania, wdrażania i monitorowania procesów rozwojowych w subregionie;

  • rozwój i integracja e-usług publicznych;

  • rozwój kompetencji i umiejętności pracowników jednostek samorządu terytorialnego;

  • rozwój i wzmacnianie już istniejących partnerskich relacji oraz budowanie nowych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;

  • włączenie partnerów społecznych, gospodarczych i naukowych w procesy rozwojowe subregionu;

  • wspieranie jednostek samorządu terytorialnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

5. Cel i zadania Rady

Celem Rady jest zapewnienie szerokiej partycypacji w procesie przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

Zadaniem Rady, zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, jest opiniowanie decyzji związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii.

Do zadań Rady należeć m.in.:

 • opiniowanie projektu Strategii, w tym udział w konsultacjach społecznych;

 • opiniowanie zmian Strategii;

 • udział w procesie monitorowania postępów wdrażania Strategii.

Uczestnictwo w Radzie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za utracone zarobki lub zwrot poniesionych kosztów.

Szczegółowe informację dot. Rady dostępne są w regulaminie Rady Konsultacyjnej ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r., który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 

6. Wybór Członków Rady

Wybór członków Rady z grona kandydatów nastąpi w zgodzie z następującymi kryteriami:

 • czy zgłoszenie złożono w poprawny sposób oraz w terminie;

 • czy organizacja/instytucja prowadzi działalność na obszarze subregionu centralnego województwa śląskiego;

 • czy organizacja/instytucja posiada doświadczenie w zakresie poszczególnych dziedzin wymienionych ogłoszeniu o naborze na członka Rady oraz środków unijnych;

 • czy kandydat wyraził wolę aktywnego udziału i zaangażowania w konsultowanie przedkładanych materiałów;

Spełnienie wymagań, o których mowa powyżej powinno zostać potwierdzone przez kandydatów poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2).
 

7. Warunki udziału w naborze

Zgłoszenia w ramach otwartego naboru należy dokonać w terminie określonym w ogłoszeniu. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania zgłoszenia w formie listu, liczy się data wysyłki zgłoszenia. Złożenie formularza nie jest równoznaczne z wyborem na członka Rady. Niespełnienie wymogów wskazanych w ogłoszeniu skutkuje odrzuceniem zgłoszenia.

Warunkiem przystąpienia do naboru na członka Rady jest przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do 16 stycznia 2023 r. do końca dnia z wykorzystaniem jednej z następujących form:


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 461 22 50 lub 32 461 22 58 oraz pod adresem e-mail biuro@subregioncentralny.pl lub justyna.birna@subregioncentralny.pl.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej