• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Deklaracja dostępności

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej subregioncentralny.pl.


Data publikacji strony internetowej: 2013-11-07
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-21


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej (ustawy nie stosuje się do multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.).

 

Na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych.

 

Na stronie internetowej występują niejasne cele linków.

 

Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji).

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 09-05-2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Małgorzata Płonka, e-mail: malgorzata.plonka@subregioncentralny.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 461 22 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.

 

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

 1. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego mieści się w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16.
 2. Przed parkingiem znajduje się szlaban parkingowy.
 3. Na parkingu brak oznaczenia miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 4. Budynek posiada dwa wejścia dla dwóch skrzydeł budynku: obydwa od strony parkingu. Wejście nr 1 – możliwość wjazdu wózkiem od strony drogi dojazdowej tj. ul. Wincentego Pola lub zejście po trzech schodach od strony parkingu. Wejście nr 2 - możliwość wjazdu wózkiem od strony parkingu.
 5. W korytarzu przy wejściu nr 1, po prawej stronie znajduje się portiernia, do której prowadzą cztery schody.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego ani pętli indukcyjnej.
 8. Budynek, w którym mieści się biuro Związku, jest budynkiem piętrowym, trzykondygnacyjnym, pozbawiony jest windy osobowej. Biuro Związku znajduje się na pierwszym piętrze.
 9. W budynku nie znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.
 10. Cały budynek posiada oznakowanie o kierunku wyjścia z budynku.
 11. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest oznakowana (tabliczki na drzwiach toalet), znajduje się na półpiętrze.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 

 1. Przekazanie plików tekstowych w dogodnej formie.
 2. Możliwość połączenia się z pracownikiem Biura za pomocą wideo.
 3. Kontakt telefoniczny, pocztą tradycyjną lub elektroniczny (e-mail) z pracownikiem, który pomoże w zrozumieniu informacji,
 4. Dostępna strona internetowa (na której można np. zwiększyć tekst, zmienić kontrast).

 

Obsługa osób z niepełnosprawnością

 

 1. Kontakt z pracownikiem biura Związku:
  1. kontakt telefoniczny, pocztą tradycyjną lub elektroniczny (e-mail, strona internetowa www.subregioncentralny.pl),
  2. kontakt bezpośredni w budynku
   1. w korytarzu budynku znajduje się portiernia. Można w niej uzyskać niezbędne informacje m.in.: jak poprosić o kontakt z pracownikiem biura Związku.
   2. pracownik biura Związku przyjmuje osobę z niepełnosprawnością w wyznaczonym miejscu obsługi bezpośredniej na parterze budynku.
 2. Dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego:
  1. biuro Związku zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243) umożliwia osobie uprawnionej dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy), SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych),
  2. informację o potrzebie zapewnienia tłumacza języka migowego należy przekazać na adres e-mail: biuro@subregioncentralny.pl, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem spotkania, z wyłączeniem sytuacji nagłych,
  3. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Dofinansowane przez UE

Rozwój ZIT

Zobacz więcej

Szkolenia kadr jednostek samorządowych

Zobacz więcej

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Deklaracja dostępności

Zobacz więcej