Deklaracja dostępności

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej subregioncentralny.pl.


Data publikacji strony internetowej: 2013-11-07
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-09


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej (ustawy nie stosuje się do multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.).
Na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych.
Na stronie internetowej występują niejasne cele linków.
Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji).
Oświadczenie sporządzono dnia: 09-05-2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Małgorzata Płonka, e-mail: malgorzata.plonka@subregioncentralny.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 461 22 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna


Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego mieści się w następującej lokalizacji:
44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.
Budynek posiada dwa wejścia dla dwóch skrzydeł budynku: obydwa od strony głównego placu i parkingu.
Drzwi do budynku są dostosowane do łatwego wjazdu dla osób na wózkach. Wchodzenie do budynku odbywa się z poziomu chodnika.
Budynek, w którym mieści się biuro Związku, pozbawiony jest windy osobowej.
W budynku nie znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ani winda dla osób niepełnosprawnych. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.
Cały budynek posiada oznakowanie o kierunku wyjścia z budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest oznakowana (tabliczki na drzwiach toalet), znajduje się na parterze.
Na parkingu brak oznaczenia miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej