• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Rozwój ZIT

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego uzyskał dofinansowanie w ramach naboru projektu „Rozwój ZIT - wzmacnianie potencjału jednostek samorządowych w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego”.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Źródło dofinansowania projektu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Priorytet IX. Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny.

Działanie 9.2 Rozwój ZIT, typ: Realizacja inicjatyw rozwoju terytorialnego, w tym przygotowanie strategii terytorialnych.

 

Całkowita wartość projektu: 16 579 386,60 PLN
Kwota dofinansowania:  14 092 478,61 PLN

 

Okres realizacji: 2023-01-01 - 2029-12-31

 

Celem projektu jest wdrożenie Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030r., poprzez kreowanie polityki rozwoju na obszarze Subregionu Centralnego, animowanie i koordynowanie realizacji projektów wynikających z Strategii, w tym w ramach instrumentu terytorialnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

 

Projekt obejmuje 3 zadania:
1. Zarządzanie, koordynacja działań rozwojowych i animacja polityki rozwoju.
2. Działania upowszechniające wdrażanie polityki rozwoju Subregionu Centralnego.
3. Współpraca wewnątrzsektorowa, międzysektorowa, włączenie organizacji społecznych i partnerów społecznogospodarczych w proces rozwoju Subregionu oraz wsparcie eksperckie.

 

Działania projektowe skupiać się będą na wzmacnianiu potencjału jednostek w Subregionie, poprawie koordynacji działań rozwojowych, poprawie jakości projektów realizujących cele Strategii, współpracy i zwiększeniu podaży projektów sieciowych, zintegrowanych i partnerskich, jak również animowaniu interesariuszy lokalnych i wspieraniu gmin w szerszym włączeniu mieszkańców w procesy rozwojowe.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Dofinansowane przez UE

Rozwój ZIT

Zobacz więcej

Szkolenia kadr jednostek samorządowych

Zobacz więcej

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Deklaracja dostępności

Zobacz więcej