• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Rekomendacje dotyczące standardów budowy oraz oznakowania parkingów park and ride (P+R)

W związku ze złym stanem powietrza oraz rosnącym zatłoczeniem komunikacyjnym na ulicach gmin wchodzących w skład Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, władze samorządowe wdrażają rozwiązania zachęcające mieszkańców do podróżowania innym środkiem transportu niż własny samochód. Jednym z narzędzi, zwiększających atrakcyjność komunikacji zbiorowej, jest system parkingów park and ride (parkuj i jedź, dalej: P+R), czyli parkingów zlokalizowanych przy węzłach lub przystankach transportu zbiorowego, umożliwiających pozostawienie samochodu i kontynuowanie podróży środkiem transportu publicznego. Dedykowane są one w szczególności mieszkańcom przedmieść i obszarów aglomeracji w codziennych dojazdach do centrum.

 

W ramach obecnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 polityki spójności Unii Europejskiej na obszarze jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych w Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego planowana jest realizacja kilkudziesięciu obiektów typu P+R w ramach poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie RPO WSL 2014-2020 oraz działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dlatego też przedstawiciele władz ww. gmin i powiatów podjęli decyzję o uzgodnieniu wspólnych standardów, które będą stosowane na etapie projektowania i realizacji inwestycji, polegających na budowie i oznakowaniu obiektów P+R. Niniejszy dokument zakłada integrację założeń i rozwiązań, a także standaryzację elementów infrastruktury obiektów P+R. W części pierwszej przedstawiono elementy obligatoryjne oraz fakultatywne dla P+R, planowanych do realizacji na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Część druga zawiera propozycję oznakowania obiektów P+R, przygotowaną w oparciu o reguły zawarte w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

 

Niniejszy dokument został przygotowany w oparciu o Rekomendacje dotyczące parkingów park and ride (P+R) na terenie Metropolii Krakowskiej, które zostały opracowane przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Niewątpliwie możliwość skorzystania z wypracowanych przez Metropolię Krakowską rekomendacji pozwala na rozszerzenie podobnych standardów, które będą stosowane na etapie projektowania i realizacji inwestycji polegających na budowie i oznakowaniu obiektów P+R również w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego. Dzięki temu zapewniony zostanie spójny system oznaczeń dla użytkowników powyższej infrastruktury na terenach województwa małopolskiego i śląskiego.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Dofinansowane przez UE

Rozwój ZIT

Zobacz więcej

Szkolenia kadr jednostek samorządowych

Zobacz więcej

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Deklaracja dostępności

Zobacz więcej