• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Studium Transportowe realizowane było na zlecenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który wspólnie z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym (a następnie Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią) oraz gminami członkowskimi finansował niniejsze przedsięwzięcie. Ponadto projekt był współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Całkowity koszt realizacji Studium Transportowego Subregionu Centralnego wyniósł ponad 7 mln PLN.

 

Studium Transportowe objęło swoim zasięgiem 90 gmin, zarówno w obrębie Związku Subregionu Centralnego, jak i przyległych gmin z województwa opolskiego oraz małopolskiego. W ramach prac nad Studium Transportowym zrealizowano wywiad w 16 280 gospodarstwach na próbie 33 933 respondentów. Przeprowadzono pomiary natężenia ruchu w 714 punktach pomiarowych.

 

Wynikiem prac wykonanych w ramach Studium Transportowego Województwa Śląskiego jest model ruchu, który został przekazany Zarządowi Transportu Metropolitalnego, jako głównemu organizatorowi transportu publicznego w regionie. Model ten wykorzystywany będzie między innymi do budowania siatki połączeń w regionie.

 

Wyniki pomiarów zawarte w Studium Transportowym będą wykorzystywane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię do opracowania koncepcji Kolei Metropolitalnej oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego do przygotowania Strategii Rozwoju Transportu Województwa Śląskiego.

 

Studium Transportowe Województwa Śląskiego zostało zatwierdzone Uchwałą Walnego Zebrania Członków Subregionu Centralnego nr 24/2020 z dnia 15 września 2020 roku.

 

Etapy realizacji Studium:

1. Etap 1: Analiza dotychczasowych ustaleń strategicznych i programowych

2. Etap 2a: Przygotowanie badań z niezbędnymi ustaleniami

3. Etap 2b: Przygotowanie pomiarów z niezbędnymi ustaleniami

4. Etap 3a: Przeprowadzenie badań

5. Etap 3b: Przygotowanie pomiarów z niezbędnymi ustaleniami

6. Etap 4a: Opracowanie wyników badań

7. Etap 4b: Opracowanie wyników badań ankietowych i pomiarów

8. Etap 5: Komputerowy model ruchu dla stanu istniejącego

9. Etap 6: Modele prognostyczne, analizy ruchu, prace scenariuszowe

10. Etap 7: Rekomendacje dziedzinowe

11. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

12. Raport z konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

13Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

 

Całość dokumentacji związanej z przygotowywaniem Studium znajduje się w siedzibie Biura Związku. 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Dofinansowane przez UE

Rozwój ZIT

Zobacz więcej

Szkolenia kadr jednostek samorządowych

Zobacz więcej

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Deklaracja dostępności

Zobacz więcej