• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego stanowi odpowiedź na nałożony przez IZ RPO WSL wymóg wynikania projektów (planowanych do realizacji w ramach poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie [typ 1-3] RPO WSL 2014-2020) z dokumentu o charakterze planistycznym w zakresie planów, zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w miastach.

 

Dokument ten zawiera m.in. diagnozę systemu transportowego naszego Subregionu, zakładane cele strategiczne zrównoważonej mobilności miejskiej, instrumenty równoważenia mobilności miejskiej oraz system wdrażania planu zrównoważonej mobilności miejskiej. W tym ostatnim (rozdział 6.) założono 8 kryteriów, które przesądzać mają o wynikaniu danego projektu z przedmiotowego dokumentu. Założono, że projekt ubiegający się o dofinansowanie powinien wpisywać się w wizję strategiczną PZMM poprzez spełnienie co najmniej 1 z 8 kryteriów. System ten powinien zagwarantować możliwość wynikania z PZMM wszystkim inwestycjom o jakie wnioskować będą beneficjenci w naborach (aktualnie trwających jak i przyszłych) w ramach poddziałania 4.5.1 RPO WSL 2014-2020 oraz przedsięwzięciom planowanym do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach POIŚ_TRA stanowiących tzw. projekty komplementarne ZIT.

 

Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że z powodu objęcia zakresem dokumentu całego Subregionu Centralnego, niemożliwe jest przeprowadzenie szczegółowej diagnozy i analizy na poziomie każdej z jednostek samorządowych. W tym celu założono pewien stopień ogólności, który odpowiadać ma zarówno obszarowi metropolii górnośląskiej (składającej się z miast na prawach powiatu) i jej otoczeniu (składającej się m.in. z gmin miejskich i wiejskich).

 

PZMM został przyjęty przez Walne Zebranie Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na mocy uchwały nr 17/2016 z dn. 11 marca 2016 r.

 

W listopadzie 2016 r. została przyjęta wersja II. PZMM, w której dokonano następujących zmian:

 • nowe uwarunkowania strategiczne wynikające z przyjętych i projektowanych dokumentów na szczeblu krajowym i regionalnym,
 • analizę możliwości rozwoju MPL Katowice i skomunikowania portu z centrum aglomeracji oraz koncepcję uruchomienia kolei metropolitalnej na obszarze metropolii górnośląskiej,
 • szczegółowy harmonogram i budżet realizowanych i planowanych inwestycji.

 

Uwaga:

Aktualnie obowiązuje wersja PZMM przyjęta uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 15 września 2020 roku.

 

Stanowi ona aktualizację II wersji PZMM, dokonaną wraz z zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków Studium Transportowym.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Dofinansowane przez UE

Rozwój ZIT

Zobacz więcej

Szkolenia kadr jednostek samorządowych

Zobacz więcej

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Deklaracja dostępności

Zobacz więcej