• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Koordynatorzy ZIT

 

W maju 2014 r. Zarząd Związku powołał Grupę roboczą ds. zasad wyboru projektów. Prowadziła ona prace nad zasadami oceny projektów planowanych do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020. Wszystkie propozycje rozwiązań były przedmiotem uzgodnień pomiędzy Związkiem a IZ RPO WSL 2014-2020.

 

Więcej nt. kryteriów oceny projektów ZIT, zarówno strategicznej jak i merytorycznej.

 

Uchwałą Zarządu Związku nr 14/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Grupa robocza została rozwiązana. Dalsza bowiem realizacja zadań związana z wyborem projektów w ramach ZIT odbywać się będzie poprzez współpracę z Gminnymi i Powiatowymi Koordynatorami ZIT.

 

Do głównych zadań Koordynatorów ZIT należy:

 

 1. Obsługa i bieżące wsparcie działalności Członków Zarządu Związku, w tym proponowanie projektów stanowisk i uchwał
 2. Koordynacja działań komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy/Starostwa Powiatowego zaangażowanych we wdrażanie ZIT w celu prawnego i poprawnego działania w strukturach ZIT,
 3. Współpraca z innymi Gminnymi/Powiatowymi Koordynatorami ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w zakresie prawidłowego przygotowania i realizacji ZIT w tym w szczególności zaangażowanie w:
  • organizację spotkań podregionalnych,
  • prace nad listami projektów i ich aktualizacją,
 4. Współpraca z Biurem Związku Subregionu Centralnego w zakresie jego zadań:
  • sprawozdawczości projektowej,
  • ewaluacji i monitoringu Strategii ZIT,
  • przygotowywania sprawozdań, zestawień i raportów z realizacji zadań i osiąganych wskaźników ZIT na terenie gminy i podregionu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ZIT,
  • koordynacja przygotowania i realizacji w gminie/powiecie projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach ZIT, zgodnie z założonym harmonogramem realizacji,
  • związanych z przygotowywaniem ewentualnych sprawozdań kwartalnych wg stanu na ostatni dzień kwartału oraz sprawozdań rocznych wg stanu na 31 grudnia z realizacji zadań niniejszej umowy i przekazywania ich do Biura Związku Subregionu Centralnego celem uwzględnienia ich w sprawozdaniach okresowych/rocznych składanych przez Związek do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
 5. Udział w cyklicznych spotkaniach Gminnych Koordynatorów ZIT oraz grup roboczych działających przy Zarządzie Związku Subregionu Centralnego, których zakres tematyczny związany jest z zakresem projektów Gminy/Powiatu, zaplanowanych do realizacji w ramach ZIT.
 6. W miarę możliwości podejmowanie inicjatyw, działań promocyjnych oraz działań upowszechniających cele zastosowania ZIT w Polsce:
  • sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji pomiędzy gminami/powiatami wchodzących w skład Związku,
  • promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych Związku,
  • zwiększenie wpływu miast i powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności.

 

Gminni Koordynatorzy ZIT

 1. Stanisław Korman – Miasto Bytom
 2. Katarzyna Jurczak-Klocek – Miasto Dąbrowa Górnicza
 3. Katarzyna Kobierska – Miasto Gliwice
 4. Małgorzata Mondraszek – Miasto Katowice
 5. Sylwia Zaborowska-Puzoń – Miasto Lubliniec
 6. Katarzyna Urbanek – Miasto Mikołów
 7. Agnieszka Piwoń – Miasto Ruda Śląska
 8. Magdalena Faracik-Nowak – Miasto Siemianowice Śląskie
 9. Agnieszka Walczak – Miasto Sosnowiec
 10. Jarosław Wasążnik – Miasto Tarnowskie Góry
 11. Bożena Nowak – Miasto Tychy
 12. Grażyna Szczepańska-Wabnic – Miasto Zabrze

 

Powiatowi Koordynatorzy ZIT

 1. Aneta Praszkiewicz – Powiat Będziński
 2. Michał Sachs – Powiat Bieruńsko-Lędziński
 3. Joanna Piktas – Powiat Gliwicki
 4. Joanna Komendera-Niemczyk – Powiat Pszczyński

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Dofinansowane przez UE

Rozwój ZIT

Zobacz więcej

Szkolenia kadr jednostek samorządowych

Zobacz więcej

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Deklaracja dostępności

Zobacz więcej