• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na podstawie art. 6 ust. 3 oraz art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 1846 ze zm.) oraz art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), informuje o:

 

rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Konsultacje zapisów projektu Strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mają charakter otwarty. Zapraszamy do aktywnego udziału w tym procesie m.in. jednostki samorządu terytorialnego, środowiska społeczne, gospodarcze, naukowe, organizacje pozarządowe, jak również mieszkańców naszego subregionu.

 

Uwagi, wnioski i opinie należy składać:

 • poprzez wypełnienie elektronicznego formularza uwag dostępnego poniżej (oraz zapoznanie się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych)
 • poprzez wypełnienie formularza w edytowalnej wersji Word (oraz zapoznanie się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych) i przesłanie go drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@subregioncentralny.pl lub za pośrednictwem platformy ePuap, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • poprzez wypełnienie formularza w edytowalnej wersji Word (oraz zapoznanie się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych) i przesłanie go drogą pocztową na adres: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, z dopiskiem „Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego” lub „Konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko”.
 • ustnie do protokołu (po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem – p. Anną Kalinowską) w siedzibie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice (nr telefonów: 32 461-22-50 lub 32 461-22-56)
 •  

- w przypadku projektu Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego w terminie od 20 stycznia 2023 r. do 23 lutego 2023 r.

 - w przypadku prognozy oddziaływania na środowisko w terminie od 20 stycznia 2023 r. do 09 lutego 2023 r.

 

Zapraszamy do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • Stacjonarne spotkania konsultacyjne w Hotelu 3 Światy w Gliwicach, ul. Kilińskiego 10 (terminy do wyboru):

- 31 stycznia 2023 r., w godzinach 15:00 – 17:00

- 02 lutego 2023 r., w godzinach 10:00 – 12:00

 

 • Spotkania konsultacyjne w formie online (terminy do wyboru):

- 30 stycznia 2023 r., w godzinach 15:00 – 17:00 link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjIxZTk5ZDItZDNkYi00ZjNhLTliZjgtYWVmNTdmNDM1M2Vl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2251193e4d-c7ef-4e43-a427-7d7e0f350396%22%2c%22Oid%22%3a%22692f99d4-a9cd-4f49-a409-7c717fff2702%22%7d

- 01 lutego 2023 r., w godzinach 12:00 – 14:00 link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDYxMWEwNjQtYjIyZi00ZDc3LWEyNTQtNzIxMDM4NDFiOGVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2251193e4d-c7ef-4e43-a427-7d7e0f350396%22%2c%22Oid%22%3a%22692f99d4-a9cd-4f49-a409-7c717fff2702%22%7d

- 03 lutego 2023 r., w godzinach 12:00 – 14:00 link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzNhMmQ5MGEtOWJkYS00MDY0LTg1YzctNWVjNTNlMTRkZjRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2251193e4d-c7ef-4e43-a427-7d7e0f350396%22%2c%22Oid%22%3a%22692f99d4-a9cd-4f49-a409-7c717fff2702%22%7d

 

UWAGA: Wszystkie uwagi, wnioski i opinie zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną szczegółowo przeanalizowane. Uwagi, wnioski i opinie złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, wniosków i opinii jest Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

 

Informacja o zakresie uwzględnienia uwag, wniosków i opinii zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od upływu terminu składania uwag.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Dofinansowane przez UE