• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

rok 2024

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
436/2024 10.01.2024

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia Dyrektora Biura Związku do reprezentowania Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego przed Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach celem podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu pod tytułem „Szkolenie kadr jednostek samorządowych na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - etap 1” o numerze FESL.05.14-IP.02-03D5/23-003 oraz jego realizacji.

pobierz pobierz
437/2024 23.01.2024

w sprawie zmiany uchwały nr 405/2023 w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych działań FE SL
2021-2027.

pobierz pobierz
438/2024 23.01.2024

w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2024 rok.

pobierz pobierz
439/2024 23.01.2024

w sprawie zmiany uchwały nr 19/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia na stanowisku Dyrektora Biura Związku.

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
440/2024 27.02.2024

w sprawie zmiany uchwały nr 405/2023 w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych działań FE SL 2021-2027.

pobierz pobierz
441/2024 27.02.2024

w sprawie zmiany uchwały nr 409/2023 w sprawie przyjęcia listy projektów zintegrowanych planowanych do realizacji w ramach instrumentu ZIT realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

pobierz pobierz
442/2024 27.02.2024

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, działanie 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

pobierz pobierz pobierz
443/2024 27.02.2024

w sprawie zmiany uchwały nr 438/2024 w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2024 rok.

pobierz pobierz
444/2024 19.03.2024

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, działanie 3.1 Zakup taboru autobusowego/ trolejbusowego - ZIT programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

pobierz pobierz
445/2024 19.03.2024

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, działanie 3.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

pobierz pobierz
446/2024 19.03.2024

w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Biura Związku do realizacji czynności wynikających z umowy o dofinansowanie projektu pod tytułem „Szkolenie kadr jednostek samorządowych na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - etap 1” o numerze FESL.05.14-IP.02-03D5/23.

pobierz pobierz
447/2024 19.03.2024

w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Biura Związku do realizacji czynności wynikających z umowy o dofinansowanie projektu pod tytułem „Rozwój ZIT - wzmacnianie potencjału jednostek samorządowych w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego” o numerze UDA-FESL.09.02-IZ.01-06D6/23.

pobierz pobierz
448/2024 19.03.2024

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego IP ZIT RPO WSL z realizacji zadań ZIT za 2023 rok.

pobierz pobierz
449/2024 19.03.2024

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej sprawozdania finansowego Związku za 2023 rok.

pobierz pobierz
450/2024 19.03.2024

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Konsultacyjnej ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r. z działalności w 2023 r.

pobierz pobierz
451/2024 19.03.2024

w sprawie zmiany uchwały nr 442/2024 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, działanie 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

pobierz pobierz
452/2024 23.04.2024

w sprawie zmiany uchwały nr 405/2023 w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych działań FE SL 2021-2027.

pobierz pobierz
453/2024 23.04.2024

w sprawie zmiany uchwały nr 409/2023 w sprawie przyjęcia listy projektów zintegrowanych planowanych do realizacji w ramach instrumentu ZIT realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

pobierz pobierz
454/2024 23.04.2024

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, działanie 9.1 Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

pobierz pobierz
455/2024 23.04.2024

w sprawie zmiany uchwały nr 442/2024 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, działanie 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

pobierz pobierz
456/2024 23.04.2024

w sprawie zmiany uchwały nr 438/2024 w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2024 rok.

pobierz pobierz
457/2024 23.04.2024

w sprawie zmiany uchwały nr 414/2023 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto.

pobierz pobierz
458/2024 23.04.2024

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej zmiany Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz
459/2024 23.04.2024

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Zarządu Związku Subregionu Centralnego.

pobierz pobierz
460/2024 23.04.2024

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Komisji Rewizyjnej Subregionu Centralnego.

pobierz pobierz
461/2024 23.04.2024

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej wyboru członków Zarządu Związku Subregionu Centralnego.

pobierz pobierz
462/2024 23.04.2024

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej wyboru członków Komisji Rewizyjnej Związku Subregionu Centralnego.

pobierz pobierz
463/2024 23.04.2024

w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Szkolenie kadr jednostek samorządowych na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - etap 1” o numerze FESL.05.14-IP.02-03D5/23.

pobierz pobierz
464/2024 28.05.2024

w sprawie zmiany uchwały nr 405/2023 w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych działań FE SL 2021-2027.

pobierz pobierz
465/2024 18.06.2024

w sprawie zmiany uchwały nr 405/2023 w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych działań FE SL 2021-2027.

pobierz pobierz
466/2024 18.06.2024

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej przyjęcia listy projektów zintegrowanych realizujących cele dokumentu „Dobra Mobilność 30/50 - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.

pobierz pobierz
467/2024 24.06.2024

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, działanie 2.2 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

pobierz pobierz
1/2024 25.06.2024

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Subregionu Centralnego.

pobierz pobierz
Dofinansowane przez UE