rok 2022

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
102/2022 24.01.2022

w sprawie: celów i zadań Biura Związku na 2022 rok

pobierz pobierz
103/2022 31.10.2022

w sprawie podziału obowiązków pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w zakresie administrowania stroną internetową Związku

pobierz pobierz
104/2022 22.12.2022

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej w Biurze Związku Subregionu Centralnego.

pobierz pobierz
105/2022 22.12.2022

w sprawie instrukcji archiwalnej oraz zasad funkcjonowania archiwum w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz
106/2022 28.12.2022

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Związku.

pobierz pobierz