• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Audyt desygnacyjny

 

Od 6 maja 2015 roku w siedzibie Biura Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego trwa audyt desygnacyjny prowadzony przez inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach.

 

Szczegółowej analizie audytorów poddawane były dotychczas wszystkie dokumenty regulujące funkcjonowanie zarówno Związku, pełniącego w obecnej perspektywie funkcję IP ZIT, jak i Biura Związku. Weryfikacji podlegały m.in. Statut Związku, Porozumienie zawarte między IZ RPO WSL a IP ZIT, uchwały Zarządu Związku oraz Walnego Zebrania Członków Związku, a także zarządzenia organizacyjne, w tym regulamin organizacyjny Biura Związku.

 

Ustalenia i zalecenia powstałe w wyniku kontroli zostaną zawarte we wstępnym sprawozdaniu z audytu desygnacyjnego. W odpowiedzi na to sprawozdanie, należy przesłać Instytucji Audytowej informację o tym, jakie działania naprawcze zostaną podjęte oraz w jakim terminie. O wdrożeniu wydanych zaleceń audytowana jednostka niezwłocznie informuje audytora, który przeprowadza audyt sprawdzający stan wdrożenia wydanych zaleceń.

 

Sprawozdanie i opinia z przeprowadzonego audytu przekazywane są Komitetowi ds. desygnacji, który dokonuje ich rekomendacji ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego.

 

Desygnacja jest udzielana przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

 


Ministerstwo Rozwoju w dniu 28 lipca 2016 r. udzieliło desygnacji dla systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Na podstawie badania audytowego, przeprowadzonego przez Generalny Inspektorat Kontroli Skarbowej stwierdzono, że Instytucja Zarządzająca, pełniącą również funkcję Instytucji Certyfikującej, wyznaczana do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-202 spełnia kryteria desygnacji dotyczące wewnętrznego środowiska kontroli, zarządzania ryzykiem, działań związanych z zarządzaniem i kontrolą oraz monitorowania, określone w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Dofinansowane przez UE