rok 2016

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
3/2016 19.04.2016

w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2015 rok oraz przedłożenia Walnemu Zebraniu Członków Związku wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2015 rok. 

pobierz pobierz