• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Stanowisko specjalisty do obsługi projektów

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa ogłasza nabór na stanowisko specjalisty do obsługi projektów.

 

Oferujemy:

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • możliwość rozwoju poprzez współpracę z zespołem profesjonalistów
  i ekspertów z różnych dziedzin
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, studiach podyplomowych i kursach językowych

 

Osoba zatrudniona w Biurze Związku będzie realizowała następujące zadania:

 • rozliczanie zadań w ramach projektu współfinansowanego w ramach EFS+,
 • monitorowanie rzeczowo-finansowe projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem,
 • prowadzenie dokumentacji rekrutacji i przebiegu wsparcia uczestników projektu, w tym dokumentacji uczestników w systemie CST2021,
 • przygotowywanie i aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz terminarza płatności,
 • weryfikacja dokumentów księgowych pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym,
 • sporządzanie zestawień, sprawozdań i wniosków zgodnie z wymogami Instytucji Pośredniczącej FE SL 2021-2027,
 • monitorowanie realizacji zawartych umów w zakresie finansowym,
 • realizacja zadań finansowych w zakresie promocji projektów.
 • praca w systemach elektronicznych LSI2021; CST2021.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • znajomość ustawy o rachunkowości oraz zasadach ewidencji,
 • o samorządzie województwa;
 • o pracownikach samorządowych;
 • znajomość ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027;
 • biegła znajomość obsługi komputera (w tym MS Office) i urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe,
 • prawo jazdy kat. B,
 • komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys zawodowy,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe i staż pracy,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

Składanie dokumentów aplikacyjnych:

Szczegółowy opis przebiegu naboru określa Regulamin naboru pracowników Związku Subregionu Centralnego zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.subregioncentralny.pl.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim, w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 22 maja 2024 r.:

 • osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Związku (pokój nr 119);
 • elektronicznie – w formie czytelnych skanów lub zdjęć na adres e-mail: rekrutacja@subregioncentralny.pl
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (na adres: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, ul. Wincentego Pola 16, pokój 119, 44-100 Gliwice);
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

 

Dokumenty powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres mailowy.

 

Dodatkowe informacje:

 • Dokumenty, które wpłyną do Biura Związku po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Związku pod numerem telefonu 32 461 22 50.
 • Nadesłane oferty nie będą odsyłane, zostaną zniszczone po okresie roku
  od daty złożenia.
 • Miejsce świadczenia pracy: Gliwice, ul. Wincentego Pola 16.

 

Dokumenty, które wpłyną do Biura Związku po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Dofinansowane przez UE