• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Specjalisty ds. zamówień publicznych

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych.

 

Oferujemy:

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju poprzez współpracę z zespołem profesjonalistów
  i ekspertów z różnych dziedzin,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, studiach podyplomowych i kursach językowych.

 

Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalisty ds. zamówień publicznych będzie realizowała przede wszystkim następujące zadania:

 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych z zastosowaniem procedur i trybów określonych właściwymi przepisami prawa, w tym przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie: sporządzania ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, protokołów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, uczestnictwa w pracach komisji przetargowych, przekazywania ogłoszeń do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej i/lub Biuletynu Zamówień Publicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień, których przedmiotem są dostawy, usługi, w trybach wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie: sporządzania opisów przedmiotów zamówień, zapytań ofertowych, protokołów z postępowań, ocena ofert ,
 • zapewnienie pełnej obsługi organizacyjnej i dokumentacyjnej funkcjonujących komisji przetargowych,
 • przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości przedmiotu zamówienia, określanie kryteriów wyboru oferty, warunków udziału w postępowaniu oraz projektowanych postanowień umów,
 • nadzór nad realizacją zamówienia, w tym dokonywanie oceny zgodności z przepisami ustawy wnioskowanych zmian postanowień umowy lub konieczności rozwiązania umowy o udzielenia zamówienia publicznego,
 • prowadzenie rejestru umów,
 • opracowywanie planu udzielania zamówień publicznych oraz sporządzanie korekt planów,
 • opracowanie planu postępowań oraz sporządzanie korekt planów,
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu udzielanych zamówień publicznych,
 • udział w opracowywaniu i aktualizacji wewnętrznych regulacji dotyczących zamówień publicznych,
 • udział w przygotowywaniu dokumentacji oraz wyjaśnień na potrzeby postępowania kontrolnego z zakresu działania obszaru zamówień publicznych,
 • przygotowywanie danych i informacji, niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia, w szczególności na pytania kierowane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zapytania innych organów (w tym organów kontroli) oraz danych i informacji dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości,
 • udział w przygotowywaniu odpowiedzi na odwołania wykonawców, przygotowywania dokumentów dla Krajowej Izby Odwoławczej oraz uczestnictwo w rozprawach przed KIO,
 • zabezpieczenie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz postępowań zakupowych i jej archiwizowanie po zakończonym postępowaniu.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 4 letnie doświadczenie zawodowe,
 • skrupulatność, rzetelność, zaangażowanie, systematyczność i samodzielność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz organizacji pracy własnej
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, dokumentów wykonawczych do ustawy oraz Wytycznych kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,
 • umiejętność korzystania z platform: e-zamówienia oraz BK2021,
 • dobra znajomość pracy z komputerem i systemami informatycznymi, w szczególności Pakietu Office (Word, Excel),
 • zdolność analitycznego myślenia oraz argumentowania.

 

Wymagania dodatkowe:

 • studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys zawodowy,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe i staż pracy,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

Składanie dokumentów aplikacyjnych:

Szczegółowy opis przebiegu naboru określa Regulamin naboru pracowników Związku Subregionu Centralnego zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.subregioncentralny.pl.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim, w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 22 maja 2024 r.:

 • osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Związku (pokój nr 119);
 • elektronicznie – w formie czytelnych skanów lub zdjęć na adres e-mail: rekrutacja@subregioncentralny.pl
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (na adres: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, ul. Wincentego Pola 16, pokój 119, 44-100 Gliwice);
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

 

Dokumenty powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres mailowy.

 

Dodatkowe informacje:

 • Dokumenty, które wpłyną do Biura Związku po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Związku pod numerem telefonu 32 461 22 50.
 • Nadesłane oferty nie będą odsyłane, zostaną zniszczone po okresie roku
  od daty złożenia.
 • Miejsce świadczenia pracy: Gliwice, ul. Wincentego Pola 16.

 

Dokumenty, które wpłyną do Biura Związku po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Dofinansowane przez UE