Aktualności

news

Zebranie Zarządu oraz Walne Zebranie Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

W dniu 14.06.2022 r. odbyło się Zebranie Zarządu oraz Walne Zebranie Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Obrady Walnego Zebrania Członków poprowadził Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania, Prezydent Miasta Katowice.

Pani Urszula Machlarz – Kierownik Referatu Programowania i Rozwoju Departamentu Rozwoju Regionalnego zaprezentowała informacje na temat aktualnego stanu prac w zakresie programowania pespektywy finansowej 2021-2027.

Następnie Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego Pan Mariusz Śpiewok wraz z Panią Dyrektor Biura Związku Gmin i Powiatów Karoliną Jaszczyk przedstawili informacje o działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku.

Pan Marian Pawlas Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego Związku za rok 2021 oraz wnioski w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2021.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej