Aktualności

news

Rada Konsultacyjna

2 października 2023 r. odbyło się już trzecie posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

 

Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali:

  • zaktualizowaną listę projektów zintegrowanych w części 10: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii;
  • projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie określenia trybu i zasad udzielania rekomendacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach naborów ZIT programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

 

Dyskutowaliśmy także o możliwościach realizacji projektów społecznych w ramach EFS+ i FST w odniesieniu do obecnych i planowanych naborów wniosków o dofinansowanie.

 

Serdecznie dziękujemy Centrum Wspinaczkowemu Skarpa Bytom za udostępnienie sali na potrzeby zorganizowania posiedzenia oraz możliwość zwiedzenia przestrzeni tego miejsca, utworzonego w ramach projektu pn. „Uratowanie przed rozbiórką i rewitalizacja zespołu dawnej kopalni Rozbark wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego poprzez utworzenie unikatowego w skali kraju Centrum sportów wspinaczkowych i siłowych w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej