• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Aktualności

news

Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), informuje o:
 

rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu „Dobra Mobilność 30/50 – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 

Konsultacje zapisów projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mają charakter otwarty. Zapraszamy do aktywnego udziału w tym procesie m.in. jednostki samorządu terytorialnego, środowiska społeczne, gospodarcze, naukowe, organizacje pozarządowe, jak również mieszkańców naszego subregionu.
 

Wnioski i uwagi do projektu dokumentu „Dobra Mobilność 30/50 – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie od dnia 20 marca 2023 r. do dnia 11 kwietnia 2023 r.:

 • elektronicznie na adres e-mail: mobilnosc@metropoliagzm.pl;
 • w formie pisemnej:  
  na adres Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice;
 • bezpośrednio do siedziby  Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice;
 • ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia dokumentów – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice.


Wnioski i uwagi powinny być składane na formularzu dostępnym do pobrania na dole strony.


Zapraszamy do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 28 marca 2023 r., godz. 10:00 – spotkanie on-line

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDk5NGZlOTctZDc0Ni00NDE3LThkYTAtMjYxMTQyMjRhNDAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2296a94bc1-2217-4af5-82df-a379226e417c%22%2c%22Oid%22%3a%2216340b24-d2d8-4773-88a5-2d570d9ae4fc%22%7d

 • 30 marca 2023 r., godz. 18:00 – spotkanie w siedzibie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barbary 21A, Katowice
 • 31 marca 2023 r., godz. 10:00 – spotkanie w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, ul. Wincentego Pola 16, Gliwice
 • 5 kwietnia 2023 r., godz. 18:00 – spotkanie on-line

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJhNTgyMjktMjM4ZS00ZjJjLTkxM2QtZjUxY2RkZDIyZDQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2296a94bc1-2217-4af5-82df-a379226e417c%22%2c%22Oid%22%3a%220e42194e-a6ed-4693-ad9d-1fcadaeb1d43%22%7d


UWAGA: Wszystkie uwagi, wnioski i opinie zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną szczegółowo przeanalizowane. Uwagi, wnioski i opinie złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, wniosków i opinii jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.


Informacja o zakresie uwzględnienia uwag, wniosków i opinii zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od upływu terminu składania uwag.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Dofinansowane przez UE

Rozwój ZIT

Zobacz więcej

Szkolenia kadr jednostek samorządowych

Zobacz więcej

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Deklaracja dostępności

Zobacz więcej