Aktualności

news

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 v 22.3

22 lutego 2023 r., Urząd Marszałkowski zaktualizował załączniki nr 3 i 4, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersji 22.3.

Co się zmieniło?

  • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 3 do SZOOP
    Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań związane są z przyjęciem Uchwały Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 dla Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, typ projektów nr 7 i nr 8 Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
  • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 4 do SZOOP
    Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego związane są z usunięciem projektu pozakonkursowego pn. Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej i hematologicznej na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego poprzez podniesienie jakości i dostępności profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologiczno - hematologicznego w WSS nr 3 w Rybniku na Oddziale Onkologicznym z oddziałem Hematologii wraz z kompleksem Poradni Onkologicznej i Hematologicznej w ramach Działania 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia REACT-EU.

Aktualna wersja dokumentu znajduje się w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej