Transport

Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Studium Transportowe realizowane było na zlecenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który wspólnie z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym (a następnie Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią) oraz gminami członkowskimi finansował niniejsze przedsięwzięcie. Ponadto projekt był współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Całkowity koszt realizacji Studium Transportowego Subregionu Centralnego wyniósł ponad 7 mln PLN.

 

Studium Transportowe objęło swoim zasięgiem 90 gmin, zarówno w obrębie Związku Subregionu Centralnego, jak i przyległych gmin z województwa opolskiego oraz małopolskiego. W ramach prac nad Studium Transportowym zrealizowano wywiad w 16 280 gospodarstwach na próbie 33 933 respondentów. Przeprowadzono pomiary natężenia ruchu w 714 punktach pomiarowych.

 

Wynikiem prac wykonanych w ramach Studium Transportowego Województwa Śląskiego jest model ruchu, który został przekazany Zarządowi Transportu Metropolitalnego, jako głównemu organizatorowi transportu publicznego w regionie. Model ten wykorzystywany będzie między innymi do budowania siatki połączeń w regionie.

 

Wyniki pomiarów zawarte w Studium Transportowym będą wykorzystywane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię do opracowania koncepcji Kolei Metropolitalnej oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego do przygotowania Strategii Rozwoju Transportu Województwa Śląskiego.

 

 

Studium Transportowe Województwa Śląskiego zostało zatwierdzone Uchwałą Walnego Zebrania Członków Subregionu Centralnego nr 24/2020 z dnia 15 września 2020 roku.

 

Poniżej prezentujemy Raporty z poszczególnych etapów realizacji Studium.

Całość dokumentacji związanej z przygotowywaniem Studium znajduje się w siedzibie Biura Związku. 

 

 

 

 

Etap 1 

 

Analiza dotychczasowych ustaleń strategicznych i programowych

Raport z etapu

pdf

Etap 2a

 

Przygotowanie badań z niezbędnymi ustaleniami

Raport z etapu

pdf

Etap 2b

 

Przygotowanie pomiarów z niezbędnymi ustaleniami

Raport z etapu

pdf

Etap 3a

 

Przeprowadzenie badań

Raport z etapu

pdf

Etap 3b

 

Przygotowanie pomiarów z niezbędnymi ustaleniami

Raport z etapu

pdf

Etap 4a

 

Opracowanie wyników badań

Raport z etapu

pdf

Etap 4b

 

Opracowanie wyników badań ankietowych i pomiarów

Raport z etapu

pdf

Etap 5

 

Komputerowy model ruchu dla stanu istniejącego

Raport z etapu

pdf

Etap 6

 

Modele prognostyczne, analizy ruchu, prace scenariuszowe

Raport z etapu

pdf

Etap 7

 

Rekomendacje dziedzinowe

Raport z etapu

pdf

Plan Zrównoważonej Mobilnośći Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Dokument

pdf

Raport z konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Dokument

pdf

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Dokument

pdf

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej