Transport

Projekty komplementarne ZIT z zakresu niskoemisyjnego transportu w ramach POIŚ_TRA

Projekt POIŚ_TRA: Poprawa transportu publicznego w Subregionie Centralnym stanowi element realizacji wiązki projektów „Transport publiczny” i dotyczy Priorytetu Inwestycyjnego 4v. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

 

Zadania w ramach POIŚ_TRA poza wymiarem niskoemisyjnym służą rozwojowi transportu zbiorowego, podniesieniu jego bezpieczeństwa, jakości, atrakcyjności i komfortu. Realizacja wiązki projektów „Transport publiczny” obejmującej POIŚ_TRA oraz projekty realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020 usprawni funkcjonowanie całego systemu transportowego w subregionie centralnym. Nastąpi integracja infrastrukturalna istniejących środków transportu oraz dostosowanie systemu transportowego do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się. W miastach posiadających transport szynowy preferowany będzie rozwój tej gałęzi transportu zbiorowego, natomiast w pozostałych miastach finansowane będą inne niskoemisyjne formy transportu miejskiego.

 

O dofinansowanie ubiega się w sumie aż 9 przedsięwzięć z tzw. listy podstawowej w ramach projektu POIŚ_TRA, których łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 895 463 800,39 zł. Spośród nich już 8 zostało wybrano do dofinansowania (łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi ponad 820 mln zł) i jest w trakcie realizacji.

 

Lista przedsięwzięć podstawowych:

 1. Zintegrowany projekt modernizacji rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap I (Tramwaje Śląskie S.A.) - projekt oceniony pozytywnie, wybrany do dofinansowania
 2. Zintegrowany projekt modernizacji rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap II (Tramwaje Śląskie S.A.) - projekt oceniony pozytywnie, wybrany do dofinansowania;
 3. Zintegrowany projekt modernizacji rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap III (Tramwaje Śląskie S.A.) - projekt w trakcie oceny;
 4. Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych, ekologicznych autobusów niskopodłogowych (PKM Katowice) - projekt oceniony pozytywnie, wybrany do dofinansowania;
 5. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa” (Miasto Katowice) - projekt oceniony pozytywnie, wybrany do dofinansowania;
 6. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (KZK GOP) - projekt oceniony pozytywnie, wybrany do dofinansowania;
 7. Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą wraz z budową centralnej stacji ładowania i wymiany baterii oraz rozproszonych stacji szybkiego ładowania baterii (Miasto Jaworzno) - projekt oceniony pozytywnie, wybrany do dofinansowania;
 8. Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez odnowienie taboru autobusowego wraz z budową placu parkingowego (PKM Gliwice) - projekt oceniony pozytywnie, wybrany do dofinansowania;
 9. Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim (Miasto Tychy) - projekt oceniony pozytywnie, wybrany do dofinansowania.

Ponadto, w przypadku dostępności dodatkowych środków UE, planuje się realizację kolejnych przedsięwzięć wpisujących się w projekt POIŚ_TRA, które obecnie znajdują się na liście rezerwowej.

 

Lista przedsięwzięć rezerwowych:

 1. Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice-Sośnica – Gliwice- Pyskowice (Miasto Gliwice);
 2. Inteligentny system zarządzania ruchem na obszarze KZK GOP (KZK GOP);
 3. Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez zakup autobusów z alternatywnymi źródłami napędu (PKM Świerklaniec).

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej