Szkolenia i konferencje

Do celów statutowych Związku Subregionu Centralnego należy między innymi koordynacja działań związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć rozwojowych, inicjowanie i wspomaganie współpracy między Członkami Związku w zakresie przygotowania oraz realizacji projektów i przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych.

 

Biuro Związku realizuje wspomniane cele koncentrując się w głównej mierze na wspieraniu Członków Związku w przygotowaniach proceduralnych, w tym tworząc niezbędną dokumentację, rozwiązania prawne oraz organizując przygotowanie teoretyczne w formie specjalistycznych szkoleń i warsztatów. W ramach wsparcia kompetencyjnego Biuro Związku w 2015 r. rozpoczęło również cykl spotkań eksperckich. 

 

Poniżej prezentujemy wydarzenia planowane do organizacji w bieżącym roku.

 

Warsztaty dot. Rewitalizacji dla gmin i powiatów województwa śląskiego

 

Termin: 24 i 27.05.2022 r.
Godziny: 9:00 – 15:00
Miejsce: Hotel 3 Światy ul. Kilińskiego 10, Gliwice.

Prowadzący: Andrzej Brzozowy, Rajmund (Kuba) Ryś - autorzy systemu rewitalizacji, Krajowej Polityki Miejskiej 2023, programów rewitalizacji, strategii miast i innych opracowań.

Szkolenie organizowane ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów

 

Program szkolenia :
Szkolenie przypomni i ustrukturyzuje wiedzę o:
• ustawie o rewitalizacji,
• narzędziach ustawy o rewitalizacji,
• zasadach przygotowania i wdrażania gminnego programu rewitalizacji.

 

Dzień pierwszy (24.05.2022): Program rewitalizacji od A do Z (czyli „nie święci garnki lepią”)
Podczas szkolenia uczestnicy poznają wymaganą ustawą strukturę gminnego programu rewitalizacji. Przeanalizowane zostaną przykładowe GPR-y z Polski.
Uczestnicy poznają procedurę przygotowania i uchwalania GPR.
Uczestnicy poznają przykłady projektów (różnej skali i z różnych sfer rozwoju) z Polski i zagranicy, które są składowymi procesów rewitalizacji.

 

Dzień drugi (27.05.2022): Narzędzia ustawy o rewitalizacji - zasady, szczegóły, zastosowanie
Główny autor ustawy o rewitalizacji (Kuba Ryś) przedstawi istotę narzędzi wprowadzonych przez ustawę o rewitalizacji: Specjalna Strefę Rewitalizacji oraz Miejscowy Plan Rewitalizacji.
Trener przedstawi przykłady miast, które postanowiły skorzystać z tych narzędzi.
Uczestnicy poznają procedury wprowadzania i stosowania narzędzi ustawy o rewitalizacji.
Podczas szkolenia nastąpi warsztat - studium przypadku - mający na celu analizę konkretnego, realnego obszaru rewitalizacji i możliwości /stosowności zastosowania poszczególnych narzędzi ustawy.

 

Szczegóły i rejestracja: https://www.silesia.org.pl/ankiety/formularz-zgloszeniowy-udzialu-w-warsztatach-dot,841

 

Błękitno-zielona infrastruktura i mała retencja

 

Termin: 07.06.2022 r.
Godziny: 10:00 – 14:30
Miejsce: Hotel 3 Światy ul. Kilińskiego 10, Gliwice.
Prowadzący: Tomasz Leszczyński

 

Program szkolenia :

 • Opis problemu - czym jest błękitno-zielona infrastruktura?
 • Akty prawne i dokumenty związane ze zmianą klimatu.
 • Działania i interwencje w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu.
 • Adaptacja do zmian klimatycznych miast i gmin.
 • Kierunki ochrony zieleni w miastach.
 • Studium przypadku.
 • Edukacja dla mieszkańców.
 • Dobre praktyki w sferze błękitno-zielonej infrastruktury.
 • Zagraniczne przykłady błękitno-zielonej infrastruktury.
 • Merytoryczne podsumowanie szkolenia.
 • Sesja pytań i odpowiedzi. Q&A.

 

Rejestracja do dnia 2.06.2022 r: http://subregioncentralny.pl/formularz/blekitno-zielona-infrastruktura-1

 

Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projektach współfinansowanych z RPO WSL na lata 2014-2020

 

Termin: 03.06.2022 r.
Godziny: 9:00 – 15:00
Gdzie: Katowice
Prowadzący: Piotr Ryza - kierownik Referatu kontroli projektów Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Program szkolenia online:

 • Podstawy prawne regulujące zadania monitoringu, kontroli. Terminy i zakres kontroli oraz przygotowanie projektu do kontroli.
 • Kontrola wniosków o płatność i dokumentów księgowych.
 • Rola wytycznych horyzontalnych w procesie rozliczenia projektu.
 • Zasady kwalifikowalności wydatków w zakresie oszczędności i efektywności jego poniesienia.
 • Definicja nieprawidłowości, obszary wrażliwe na wystąpienie nieprawidłowości, informowanie o nieprawidłowościach, konsekwencje wystąpienia nieprawidłowości.
 • Podstawy prawne ustaleń dotyczących nieprawidłowości i uchybień.
 • Obliczanie wysokości korekty finansowej (metody obliczania).
 • Nadużycia finansowe. Zapobieganie i sposoby postępowania w sytuacjach nadużyć finansowych.
 • Zasady odzyskiwania środków, postępowania karne, postępowania w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych, wykluczenie z możliwości ubiegania się o wsparcie ze środków europejskich.
 • Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z innymi instytucjami (np. UKS, CBA) w świetle wyników przeprowadzonych kontroli.
 • Panel dyskusyjny - wymiana doświadczeń, analiza dobrych praktyk.

 

Szczegóły i rejestracja: https://rpo.slaskie.pl/register/form/571

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej