Szkolenia i konferencje

Do celów statutowych Związku Subregionu Centralnego należy między innymi koordynacja działań związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć rozwojowych, inicjowanie i wspomaganie współpracy między Członkami Związku w zakresie przygotowania oraz realizacji projektów i przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych.

 

Biuro Związku realizuje wspomniane cele koncentrując się w głównej mierze na wspieraniu Członków Związku w przygotowaniach proceduralnych, w tym tworząc niezbędną dokumentację, rozwiązania prawne oraz organizując przygotowanie teoretyczne w formie specjalistycznych szkoleń i warsztatów. W ramach wsparcia kompetencyjnego Biuro Związku w 2015 r. rozpoczęło również cykl spotkań eksperckich. 

 

Urząd Marszałkowi organizuje szkolenie:

1. Zamówienia publiczne po roku stosowania nowej ustawy: specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) w światle wymagań nowej ustawy PZP

 

Termin i miejsce szkolenia
Kiedy: 5 października 2022 r. (środa)
O której: 9:00-15:00
Jak: Szkolenie online za pomocą aplikacji "Microsoft Teams"

Dla kogo
Beneficjenci RPO WSL 2014-2020

 

Tematyka szkolenia– m.in.:

 • Obligatoryjne i fakultatywne elementy specyfikacji.
 • Opis przedmiotu zamówienia.
 • Termin wykonania zamówienia (data kalendarzowa jako rozwiązanie wyjątkowe).
 • Warunki udziału w postępowaniu.
 • Podstawy wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu.
 • Termin składania i otwarcia ofert.
 • Kryteria oceny ofert.
 • Podstawy odrzucenia ofert.
 • Wzór umowy.
 • Wadium.

 

Prowadzący

Krzysztof Puchacz–prawnik. Wykładowca zamówień publicznych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. Były pracownik organu kontroli państwowej. Akredytowany Ekspert ©KFE. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”. Właściciel Grupy Doradczej, firmy kompleksowo wspierającej zamawiających przy prowadzeniu zamówień publicznych.

Zasady rekrutacji

 • Rejestracja na szkolenie online odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.
 • Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony e-mailem (na adres mailowy podany w formularzu), w którym prześlemy link umożliwiający udział.
 • Udział w webinarium jest bezpłatny.

 

Instytutu Rozwoju Miast i Regionów organizuje szkolenie:

1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego na obszarze miejscowego planu rewitalizacji

 

Termin i miejsce szkolenia
Kiedy: 5 października 2022 r. (środa)
O której: 9:00-11:00
Jak: Szkolenie online 

Dla kogo
Beneficjenci RPO WSL 2014-2020

 

Tematyka szkolenia– m.in.:

 • Zasady opodatkowania obszaru miejscowego planu rewitalizacji.
 • Warunki pobierania dochodów budżetowych miejscowego planu rewitalizacji.
 • Wskaźniki finansowe jednostek samorządu terytorialnego w latach 2022/2023.
 • Finansowanie bieżących zadań komunalnych przez jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem miejscowego planu rewitalizacji.

 

Zasady rekrutacji

 • Rejestracja do udziału w seminarium odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

 • Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne i wymaga rejestracji, która będzie otwarta do 3 października 2022 r.

 • Potwierdzenie rejestracji oraz link do spotkania zostaną Państwu przesłane nie później niż dzień przed terminem rozpoczęcia seminarium.

 

Wojewódzki Urząd pracy organizuje szkolenie:

1. Webinarium z realizacji i rozliczania projektów EFS, w tym kwalifikowalność wydatków

 

Termin i miejsce szkolenia
Kiedy: 7 października 2022 r. (piątek)
O której: 9:00-15:00
Jak: Szkolenie online za pomocą aplikacji "Zoom"

Dla kogo
Beneficjenci RPO WSL 2014-2020

 

Tematyka szkolenia– m.in.:

 • Główne zobowiązania beneficjenta w kontekście rozliczania projektu;
 • Planowanie finansowe w projekcie – budżet projektu;
 • Koszty bezpośrednie i pośrednie;
 • Kwalifikowalność wydatków – ramy czasowe, ocena kwalifikowalności wydatku, wydatki niekwalifikowalne;
 • Projekty partnerskie;
 • Zatrudnianie personelu do projektu a zakup usług;
 • Koszty związane z angażowaniem personelu projektu;
 • Finansowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w projekcie;
 • Wkład własny w projekcie, w tym wkład niepieniężny;
 • Cross-financing;
 • Realizacja założonych wskaźników;
 • Reguła proporcjonalności;
 • Eliminacja podejrzenia/ryzyka podwójnego finansowania wydatków.
 • W trakcie trwania webinarium zapraszamy do zadawania pytań w formie chatu.

  UWAGA! Pytania można przesyłać także przed webinarium: na formularzach zgłoszeniowych.

 

Prowadzący

TOMASZ LESZCZYŃSKI - audytor, ekspert Zarządu Województwa Śląskiego. Autor licznych artykułów i ekspertyz z zakresu przygotowania studiów wykonalności, realizacji, kontroli i audytów projektów UE. Prowadził dedykowane szkolenia zamknięte dla IZ oraz specjalistyczne szkolenia z zakresu audytu, kontroli, rozliczania i zamykania projektów UE oraz partnerstwa publiczno-prywatnego i pomocy publicznej projektów dla wielu instytucji.

Zasady rekrutacji

 • Rejestracja do udziału w webinarium odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

 • Formularze przyjmowane będą do 5 października 2022 r. (środa) do godz. 12.00.
 • Osoby, które nie wskażą w treści formularza wymaganych danych, nie zostaną zakwalifikowane na szkolenie.
 • Uczestnictwo w webinarium zostanie potwierdzone e-mailem (przesłanym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym).
 • W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o informację mailową na adres szkolenia@wup-katowice.pl. Nieprzekazanie takiej informacji skutkować może brakiem możliwości uczestnictwa w przyszłych szkoleniach organizowanych przez WUP w Katowicach.
 • Wiadomość z linkiem zostanie przekazana na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto e-mail – najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem webinarium. Udział w webinarium nie wymaga wcześniejszej instalacji dodatkowego oprogramowania.
 • Udział w webinarium jest bezpłatny.
 • Liczba osób, które mogą wziąć udział w szkoleniu jest ograniczona. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 10 osób zastrzegamy możliwość odwołania szkolenia. W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednej firmy lub instytucji, WUP w Katowicach zastrzega możliwość ograniczenia ich liczby.

 

2. Webinarium z podstaw projektowania graficznego na potrzeby promocji projektów EFS

 

Termin i miejsce szkolenia
Kiedy: 12 października 2022 r. (środa)
O której: 9:00-15:00
Jak: Online - ClickMeeting

Dla kogo
Beneficjenci RPO WSL 2014-2020

 

Tematyka szkolenia– m.in.:

 • Wprowadzenie: skuteczna komunikacja w mediach społecznościowych (zasady budowania relacji poprzez media społecznościowe, zasady prowadzenia profilu w mediach społecznościowych i budowania marki, która przyciąga klientów);
 • Podstawowe funkcje i interfejs programu Canva/Crello/Easil;
 • Różne rodzaje grafik (grafika do postów na FB/Instagram/InstaStories, grafika do wydarzeń i grafika rozwijana z call to action);
 • Tworzenie logotypu;
 • Tworzenie infografiki;
 • Tworzenie prezentacji – slajdy;
 • Tworzenie plakatu;
 • Elementy graficzne, tła, wykresy;
 • Zdjęcia, kolaż zdjęć;
 • Wprowadzanie tekstu na elemencie;
 • Usuwanie niechcianych obiektów.
 • W trakcie trwania webinarium zapraszamy do zadawania pytań w formie chatu.

  UWAGA! Pytania można przesyłać także przed webinarium: na formularzach zgłoszeniowych.

 

Zasady rekrutacji

 • Rejestracja do udziału w webinarium odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

  Formularze przyjmowane będą do 10 października 2022 r. (poniedziałek) do godz. 12.00 Osoby, które nie wskażą w treści formularza wymaganych danych, nie zostaną zakwalifikowane na szkolenie.

 • Uczestnictwo w webinarium zostanie potwierdzone e-mailem (przesłanym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym).
 • W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o informację mailową na adres szkolenia.efs@wup-katowice.pl. Nieprzekazanie takiej informacji skutkować może brakiem możliwości uczestnictwa w przyszłych szkoleniach organizowanych przez WUP w Katowicach.
 • Wiadomość z linkiem zostanie przekazana na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto e-mail – najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem webinarium. Udział w webinarium nie wymaga wcześniejszej instalacji dodatkowego oprogramowania.
 • Udział w webinarium jest bezpłatny.
 • Liczba osób, które mogą wziąć udział w szkoleniu jest ograniczona. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 10 osób zastrzegamy możliwość odwołania szkolenia. W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednej firmy lub instytucji, WUP w Katowicach zastrzega możliwość ograniczenia ich liczby.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej