rok 2015

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
1/2015 03.03.2015

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku

pobierz pobierz
2/2015 03.03.2015

wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2014 rok oraz przedłożenia Walnemu Zebraniu Członków Związku wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2014 rok.

pobierz pobierz
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności