Aktualności

Zmiany regulaminów wszystkich naborów ogłoszonych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

17 marca 2022 roku Urząd Marszałkowski wprowadził zmiany regulaminów wszystkich naborów ogłoszonych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Zmiana dopuszcza możliwość zwiększenia dofinansowania dla wydatków objętych pomocą publiczną, pod warunkiem, iż pozostanie to w zgodzie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

 

Możliwość dopuszczenia zwiększenia dofinansowania dla wydatków objętych pomocą publiczną, dla której nie obowiązuje wymóg wywoływania efektu zachęty dotyczy wydatków objętych pomocą udzieloną w szczególności w oparciu o:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020;
  • Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70;
  • Decyzję Komisji 2012/21/EU z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

Szczegółowe zasady dot. możliwości uzyskania zwiększonego dofinansowania zawarte są w Przewodniku dla Beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej